İhtiyaç kavramı; ihtiyaç giderilmediği sürece üzüntü ve acı yaratan bir duygudur. İnsanın yaşamına devam edebilmesi için soluma, giyinme, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Hayati olan bu temel ihtiyaçlar dışında kalan ihtiyaçlara ise sosyal ve kültürel ihtiyaçlar denmektedir. Bu durum ihtiyaçlar hiyerarşisiyle açıklanmıştır. İhtiyaçlar piramidi de denen bu kavramda; piramidin tabanını zorunlu ihtiyaçlar, orta kısmını kültürel ihtiyaçlar ve piramidin tepe kısmında sosyal ihtiyaçlar yer alır.

dusseldorf airport taxi

Fayda kavramı; ürün veya hizmetlerin, ihtiyaç olanı giderme kabiliyeti ve derecesine verilen addır. Tüketici bir ürün veya hizmetten sağladıkları ile tatmin duygusuna erişir. Tüketicinin ulaştığı bu tatmin duygusuna fayda denir.

Değer kavramı; Ürün ve hizmetlere gösterilen öneme, değer denmektedir. Bireyler veya toplum, bir ürün veya hizmetin değerini; sağladığı fayda, fazla veya az bulunması ve o ürün veya hizmetin kalitesine göre belirler. Eğer ürün veya hizmetin değeri sadece sağladığı fayda ile ölçülseydi suyun değerli madenden daha kıymetli olması gerekirdi. İnsanoğlu değer tayin ederken, mal veya hizmete tüketici ne kadar sınırlı olarak ulaşıyorsa onu ölçü almaktadır. Aslında insanoğlunun bencilliği, sınırlı olan ürün veya hizmete yüksek değer vermesi ile oluşur.

Fiyat kavramı; ürün veya hizmetin parasal açıdan değerinin ifade edilmesine fiyat adı verilmektedir. Ürün veya hizmetin değeri, bulunduğu ekonomideki uygulanan ortak değer ölçüsünde, parasallaştırılarak fiyat olarak ifade edilir. Bu değer mutlaka madeni para veya kâğıt para olmak zorunda değildir. İlkel yaşamdan itibaren tarım ürünleri, kolyeler, altın paralar ortak değer ölçüsü olarak kullanılmıştır. Fiyat istikrarı, bir ülke ekonomisinin vazgeçilmez temel unsurudur. Merkez bankasının asıl amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Ekonominin Alt Dalları Hangileridir?

Bir bilim dalı olan ekonomi, yeryüzünde bulunan kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının ise sınırı olmaması yüzünden, mevcut kaynakların daha verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla kurulmuştur. Ekonomi, incelediği konulara göre pek çok alt dala ayrılır. Bu alt dallardan en önemli olanları hangileridir, inceleyelim.

ekonomi nedir, ekonomi ne demek, ekonomi,ekonomist, iktisat, iktisatçı, ekonominin alt dalları
  • Mikro ekonomi; Tüketicilerin ve işletmelerin ekonomik davranışlarını inceler. Piyasaları, piyasaların işleyişini ve farklı koşullar geliştiğinde işletme dengesinin nasıl oluştuğunu inceler. Değer taşıdığı düşünülen her özel olayla ilgilenir. Örnek olarak, arz ve talep durumu geliştiğinde kişilerin davranışları, bir ürün veya hizmetin piyasa fiyatı, bir teşebbüsün işleyiş şekli gibi konuları inceler.
  • Makro ekonomi; ülke ekonomisini ve aynı zamanda dünya ekonomisini ilgilendiren tüm konuların başlıklarını araştıran bir ekonomi alt dalıdır. En çok üzerinde durduğu konular, istihdam, enflasyon ve kamu dengesidir.
  • Para ve banka; merkez bankasının uyguladığı politikalar, bankaların para mevcutları ve ihtiyaçları, paranın işlevselliği gibi konuları araştıran alt daldır.
  • Büyüme, kalkınma; ülkelerin büyüme süreçleri, kalkınma şartları, az gelişmişlik gibi konuları ele alan ekonomi alt dalıdır.
  • Uluslararası ekonomi; dış ticaret,  uygulanan tarifeler, döviz kurları gibi konuların üzerinde durduğu iktisat alt dalıdır.
  • Türkiye ekonomisi; geçmişten günümüze Türkiye’nin ekonomi tarihi, dinamikleri, gelişim aşamalarını inceleyen ekonomi dalı olarak bilinir.
  • Tarım ekonomisi; Tarım üretiminde, maksimum fayda ve minimum maliyet gibi önemli başlıkları inceleyen ekonomi dalıdır.

Tüm bu kavramlar zaman içerisinde ekonominin bir bilime dönüşmesi ile şekillenmiştir. Ekonomi nedir sorusuna kelime anlamı olarak özünde tutumluluk olarak cevaplasak da bu tutumluluğunun farklı koşullarda uygulanma biçimleri arasında farklılıklar görülür. 

Ekonomi ne ifade eder?

Yunanca kökenli olan ekonomi “ev, çiftlik idaresi” olarak tanımlanmaktadır. Ekonomi, yaşanan olaylara neden, sonuç ilişkisi ile yaklaştığı için, insan davranışlarının neden ve sonuçlarını, sadece ekonomik yönünden inceler. İstekler sınırsız buna karşılık kaynaklar sınırlı ise ortaya kıtlık sorunu çıkar, bu durum kaynakların nasıl üretileceği ve ne şekilde bölüşüleceği soruları ile ekonomi bilimini doğurmuştur.

Ünlü iktisatçı F.Falke ekonomiyi nasıl tanımlar?

İktisatçılar, ekonomi kavramını farklı açılardan değerlendirmişlerdir. F.Falke ekonomi tanımını şu şekilde ifade etmiştir. “Bir ülkenin doğal varlığının ve bir toplumun sosyal düzeninin oluşturduğu sınırlar içinde, belirli hayati hedeflere ulaşmak için mevcut kaynakların ölçülü ve özenle kullanılması ve bu konudaki faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesidir.”

Ekonominin temel kavramlarından olan fiyat neyi ifade eder?

Ürün veya hizmetin parasal açıdan değerinin ifade edilmesine fiyat adı verilmektedir. Ürün veya hizmetin değeri, bulunduğu ekonomideki uygulanan ortak değer ölçüsünde, parasallaştırılarak fiyat olarak ifade edilir. Bu değerin mutlaka madeni para veya kâğıt para olmak zorunda olmadığı, ilkel yaşamdan itibaren tarım ürünleri, kolyeler, altın paralar ortak değer ölçüsü olarak kullanılmasından görülümüştür.